Shirt Strips

Senior Shirt Strip on Khaki

CODE: b213n00042

$4.95

Senior Shirt Strip on Khaki.  Excellent condition.


Scout B.S.A. Shirt Strip on Khaki

CODE: a025n35471

$4.95

Scout B.S.A. Shirt Strip on Khaki.  Mint condition.


Senior Shirt Strip on Khaki

CODE: a025n35472

$6.95

Senior Shirt Strip on Khaki.  Mint condition.


Boy Scouts of America Shirt Strip 1930s Tan

CODE: a023n35308

$14.95

Boy Scouts of America Shirt Strip 1930s Tan.  USED but in good condition.


Cub Scouts B.S.A. Shirt Strip on Khaki

CODE: a024n35376

$8.95

Cub Scouts B.S.A. Shirt Strip on Khaki.  USED but in good condition.


Scout B.S.A. Shirt Strip on Forest Green

CODE: a024n35442

$4.95

Scout B.S.A. Shirt Strip on Forest Green.  USED but in very good condition.


Scout B.S.A. Shirt Strip on Venturing Green

CODE: a021n35802

$4.95

Scout B.S.A. Shirt Strip on Venturing Green. USED but in very good condition.


Boy Scouts of America Shirt Strip 1940s Tan

CODE: b064n25044

$12.95

Boy Scouts of America Shirt Strip 1940s Tan. USED but in good condition.

Loading...